Algemeen

Sinds April 2014 is mijn praktijk op het Plein 2000 geopend.

Ik ben algemeen fysiotherapeut en bekkenfysiotherapeut.

Ik ben tevens geschoold in de behandelmethode, bij zwangerschaps-gerelateerde bekkenklachten, van Cecile Röst (zie ook www.bekkentherapie.nl).

Sinds kort ben ik ook geschoold in het uitwendig behandelen van stuitpijn via de NIMOC (Non-Invasive Mobilization Os Coccyx) methode.

De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling over het algemeen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een aanvullende verzekering.

De behandeling van urineverlies wordt vergoed uit de basisverzekering, bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico.

Op dezelfde locatie is ook gevestigd Barmentlo-Fysiotherapie, waarmee ik een samenwerkingsverband heb.

Privacy Policy

Praktijk v Bekkenfysiotherapie Tineke Ruiter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Praktijk v Bekkenfysiotherapie Tineke Ruiter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk v Bekkenfysiotherapie Tineke Ruiter zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk v Bekkenfysiotherapie Tineke Ruiterverwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De behandelovereenkomst of abonnement;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk v Bekkenfysiotherapie Tineke Ruiter de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
 • ….
  Uw persoonsgegevens worden door Praktijk v Bekkenfysiotherapie Tineke Ruiter opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Praktijk v Bekkenfysiotherapie Tineke Ruiterverwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Verwijzing;
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan
  Praktijk v Bekkenfysiotherapie Tineke Ruiter de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
 • ….
  Uw persoonsgegevens worden door Praktijk v Bekkenfysiotherapie Tineke Ruiter opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).